บริษัท แคลิเบรชั่น แลบอราทอรี จำกัด
ใบขอรับบริการ
Service Request
วันที่ : 18/02/18
อ้างถึง :
เรื่อง : ใบขอรับบริการ
แจ้งแก่ : บริษัท แคลิเบรชั่น แลบอราทอรี จำกัด
ข้าพเจ้า :
ตำแหน่ง :
ในนามบริษัท :
ชื่อผู้ติดต่อได้ :
โทรศัพท์ : 
แฟกซ์ : 
มีความประสงค์ขอรับบริการสอบเทียบจากห้องปฏิบัติการ แคลิเบรชั่น แลบอราทอรี่ จำกัด
ชื่อและที่อยู่้ของบริษัทที่ต้องการให้ระบุในใบรับรองผลการสอบเทียบ (เป็นภาษาอังกฤษ)
ชื่อบริษัท : 
ที่อยู่้ : 
*หมายเหตุ หากมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงชื่อและที่อยู่ในการกรอกใบรับรองต้องแจ้งภายใน 3 วัน เท่านั้น
รายการเครื่องมือที่ต้องการสอบเทียบ ระบุความต้องการวิธีการสอบเทียบ (Cal.P.)
1. วิธีการสอบเทียบของห้องปฏิบัติการ
2. ความต้องการของลูกค้า
รายการเครื่องมือมีดังนี้
ลำดับที่
ชื่อตัวอย่าง
(ระบุในใบ Certificate)
บริษัทผู้ผลิต
แบบ,รุ่น
หมายเลขเครื่อง
จุดสอบเทียบ
PME
Cal.P.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

 

ทั้งนี้ข้าพเจ้ายอมรับเงื่อนไขในการสอบเทียบที่ห้องปฏิบัติการกำหนดไว้ทุกประการ คือ
  • ห้องปฏิบัติการจะรับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น กับเครื่องมือวัดของผู้ขอใช้บริการ สอบเทียบ ไม่เกินค่าใช้จ่ายในการสอบเทียบงานของเครื่องมือนั้น
  • ห้องปฏิบัติการจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากความล่าช้า หรือเมื่อการสอบเทียบไม่เป็นไปตามเวลาที่กำหนด
  • ห้องปฏิบัติการจะไม่รับผิดชอบความเสียหายจากผลการสอบเทียบ ในทางธุรกิจ ทั้งทางตรง และทางอ้อม
  • ห้องปฏิบัติการจะรับรองผลการสอบเทียบ ตามสภาวะแวดล้อมที่ควบคุมและระบุไว้เท่านั้น
  • ผู้ขอใช้บริการต้องไม่นำเอกสาร ผลการรายงาน หรือข้อความใดๆ ที่ออกโดยห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท แคลิเบรชั่น แลบอราทอรี่ จำกัด ไปใช้ในการโฆษณา หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน ทั้งทางตรงและทางอ้อม เว้นแต่จะได้รับการอนุญาตจากทางห้องปฏิบัติการแล้วเท่านั้น
  • ในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้กำหนดวิธีสอบเทียบ ห้องปฏิบัติการขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกวิธีที่ใช้ในการสอบเทียบงาน ที่ห้องปฏิบัติการเห็นว่าเหมาะสม และใช้ได้
  • ในกรณีที่ผู้ขอใช้บริการต้องการแก้ไขใบรายงานผลการสอบเทียบ ที่อยู่บริษัทและที่อยู่แตกต่้างไปจากเอกสารนี้ ห้องปฏิบัติการจะคิดค่าแก้ไขฉบับละ 100 บาท

หากมีข้อสงสัยใดๆ กรุณาติดต่อฝ่ายสอบเทียบ บริษัท แคลิเบรชั่น แลบอราทอรี่ จำกัด โทร. 0-2907-0447-8 เมื่อได้รับเอกสารนี้แล้วกรุณาแฟกซ์ กลับมาที่เบอร์ 0-2578-2672 เพื่อยืนยันการได้รับเอกสารการทบทวน มิฉะนั้น จะถือว่ายังไม่ได้มีการตกลงในการดำเนินการสอบเทียบ

 

Copyright © 2007. Calibration Laboratory Co.,Ltd. All rights reserved.
Visitor : 1274914