พิธีมอบเกียรติบัตรในโครงการสร้างความตระหนัก เผยแพร่ส่งเสริม SMEsที่มีบรรษัทภิบาล    
       เมื่อวันพุธที่ 17 มิถุนายน 2552 ที่ผ่านมา ทางสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ดำเนิน "โครงการสร้างความตระหนัก และเผยแพร่ส่งเสริม SMEs ที่มีบรรษัทภิบาล" เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงการนำหลักบรรษัทภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการในสถานประกอบการ และได้จัดให้มีพิธีมอบประกาศนียบัตร และสัมมนาเกี่ยวกับบรรษัทภิบาล ขึ้น โดย บริษัท แคลิเบรชั่น แลบอราทอรี จำกัด ได้รับเลือกให้เป็นสถานประกอบการที่มีความพร้อมในการนำหลักบรรษัทภิบาลมาปฏิบัติ  จึงได้รับเกียรติเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย
 
Copyright © 2007. Calibration Laboratory Co.,Ltd. All rights reserved.
Visitor : 1275269