การตรวจประเมินการดำเนินธุรกิจด้านบรรษัทภิบาลสำหรับธุรกิจ SMEs ปี 2552

      เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2552 ที่ผ่านมา ตามที่ บริษัท แคลิเบรชั่น แลบอราทอรี จำกัด ได้นมัครเข้าร่วมโครงการสร้างความตระหนักและเผยแพร่ส่งเสริม (SMEs) ที่มีบรรษัทภิบาล กับสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และทางสถาบันฯ SMEs ได้ให้เกียติเข้ามาตรวจประเมินการดำเนินธุรกิจด้านบรรษัทภิบาล ของ บริษัทแคลิเบรชั่น แลบอราทอรี จำกัด โดยมีคณะผู้ตรวจประเมิร จำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

1.  คุณศุภสิทธิ์   จำปาวงษ์      หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมิน

2.  คุณสุกัญญา    รื่นพิทักษ์

3.  คุณสุภาวดี      บุญงอก

4.  คุณรัตนาพร    จินะการ

      ทั้งนี้ทางบริษัท แคลิเบรชั่น  แลบอราทอรี จำกัด ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วย

 
Copyright © 2007. Calibration Laboratory Co.,Ltd. All rights reserved.
Visitor : 1275267