ด้วยขณะนี้บริษัท แคลิเบรชั่น แลบอราทอรี จำกัด ได้เปิดให้บุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมอบรมสัมมนา ฟรีในหัวข้อเรื่อง "การสอบเทียบในระบบการจัดการคุณภาพ" ในวันพฤหัสบดี ที่ 26 มีนาคม 2552 เวลา 8.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมชัน 4 บริษัท แคลิเบรชั่น แลบอราทอรี จำกัด โดยท่าน รอ.บรรจบ  สุขทัต เป็นวิทยากรผู้บรรยาย      รายละเอียดหัวข้อการบรรยายจะประกอบด้วย

1.  ข้อกำหนด ISO : 16949 และการสอบเทียบเครื่องมือวัด

2.  การทวนสอบเครื่องมือวัด

3.  การนำใบรับรองผลการสอบเทียบไปใช้ประประโยชน์

ท่านผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียด หรือขอใบสมัคร  ได้ที่ 02-578-0353-4  (ด่วน รับจำนวนจำกัด )

 
Copyright © 2007. Calibration Laboratory Co.,Ltd. All rights reserved.
Visitor : 1275267