CLC  Sport  Day  2017

 

     บริษัท แคลิเบรชั่น แลบอราทอรี จำกัด ได้มีการจัดการแข่งขันกีฬาขึ้น ภายในบริษัท เพื่อสนับสนุนให้พนักงาน

มีส่วนร่วมในกิจกรรม  สร้างเสริมสุขภาพที่ดี และสร้างความสัมพันธ์ดีระหว่างเพื่อนร่วมงาน

 
Copyright © 2007. Calibration Laboratory Co.,Ltd. All rights reserved.
Visitor : 1293794