การสอบเทียบเครื่องมือวัดในภาคอุตสาหกรรม


 
บริษัท แคลิเบรชั่น แลบอราทอรี จำกัด ได้จัดหลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง "การสอบเทียบเครื่องมือวัดในภาคอุตสาหกรรม" โดย ท่านวิทยากร ร.อ.บรรจบ   สุขทัต 

รายละเอียดหัวข้อในการฝึกอบรม
1. การควบคุมเครื่องมือวัดและเฝ้าระวังตาม ISO 9001 : 2015
2. การวัดและระบบการวัด
3. การสอบเทียบ และความสามารถสอบกลับได้
4. ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ
5. ใบรับรองการสอบเทียบ (Certificate)

สถานที่จัดฝึกอบรม   : อยุธยา แกรนด์ โฮเต็ล  อ.อุทัย  จ.อยุธยา

วันที่จัดฝึกอบรม   :  วันพุธ   ที่  7 มิถุนายน  พ.ศ.2560****  ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับวุฒิบัตร****
 
Copyright © 2007. Calibration Laboratory Co.,Ltd. All rights reserved.
Visitor : 1293794