อบรมสัมมนาครั้งที่ 11 บริษัท แคลิเบรชั่น แลบอราทอรี

เมื่อวัน ที่ 5 เมษายน 2554  ที่ผ่านมาทางบริษัท แคลิเบรชั่น แลบอราทอรี จำกัด ได้มีการจัดอบรมสัมมนาในหัวข้อเรื่อง "ระบบการสอบเทียบอุตสาหกรรมอาหาร" ในวันอังคาร ที่ 5 เมษายน 2554  โดยท่านวิยากร ร.อ.บรรจบ   สุขทัต  ณ ภัตตาคาร นิวรสทิพย์ จ.สมุทรสาคร

 
Copyright © 2007. Calibration Laboratory Co.,Ltd. All rights reserved.
Visitor : 1275267