อบรมสัมมนาครั้งที่ 8 บริษัท แคลิเบรชั่น แลบอราทอรี
เมื่อวันที่ 19 ส.ค. 53 ที่ผ่านมา ทางบริษัท Calibration Laboratory Co, Ltd. ได้มีการจัดอบรมสัมนาขึ้นในหัวข้อ "การสอบเทียบในภาคอุตสาหกรรมอาหารตามระบบควบคุมคุณภาพ" โดยท่านวิทยากร รอ.บรรจบ  สุขทัต และ คุณกอบกฤต  โมระศิลปิน ได้จัดให้มีการเข้า เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือวัดของบริษัท แคลิเบรชั่น แลบอราทอรี จำกัด
 
Copyright © 2007. Calibration Laboratory Co.,Ltd. All rights reserved.
Visitor : 1275267