การสอบเทียบในภาคอุตสาหกรรมอาหาร
ตาม ระบบควบคุมคุณภาพ

ด้วยขณะนี้บริษัท แคลิเบรชั่น แลบอราทอรี จำกัด ได้เปิดให้บุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมอบรมสัมมนา ฟรี ในหัวข้อเรื่อง "การสอบเทียบในภาคอุตสาหกรรมอาหารตามระบบการควบคุมคุณภาพ" ในวันพฤหัสบดี ที่ 19 สิงหาคม 2553 เวลา 8.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมชัน 4 บริษัท แคลิเบรชั่น แลบอราทอรี จำกัด  รายละเอียดหัวข้อการบรรยายประกอบด้วย

1.  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับมาตรฐานต่างๆ ในอุตสาหกรรมอาหาร

2.  หลักเกณฑ์การเลือกห้องปฏิบัติการสอบเทียบให้เหมาะสมในภาคอุตสาหกรรมอาหาร

3.  หลักเกณฑ์การสอบเทียบและวิธีการใช้เครื่องมือในภาคอุตสาหกรรมอาหารที่ถูก ต้อง

ท่านผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามราย ละเอียด หรือขอใบสมัครได้ที่ 02-578-0353-4  (ด่วน รับจำนวนจำกัด )


 
Copyright © 2007. Calibration Laboratory Co.,Ltd. All rights reserved.
Visitor : 1275267