หลักสูตรการฝึกอบรม
"ความไม่แน่นอนของการวัด (Uncertainty of Measurement)"บริษัท แคลิเบรชั่น แลบอราทอรี จำกัด ได้จัดหลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง "ความไม่แน่นอนของการวัด (Uncertainty of Measurement)" โดย ท่านวิทยากร ร.อ.บรรจบ   สุขทัต

รายละเอียดหัวข้อในการฝึกอบรม
1. คำจำกัดความ
2. การวัด และจำนวนเลขหลักนัยสำคัญ
3. สถิติเบื้องต้น
4. การแจกแจงปกติ
5. การแจกแจงสี่เหลี่ยมผืนผ้า และสามเหลี่ยม
6. การประเมินความไม่แน่นอนตาม GUM
    (Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement)
7. การรายงานผลการวัด

สถานที่จัดฝึกอบรม   

วันที่จัดฝึกอบรม   

ค่าลงทะเบียน
       


หมดเขตรับสมัคร   

****  ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับวุฒิบัตร****

สนใจ หลักสูตรฝึกอบรมสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับแบบฟอร์มลงทะเบียนได้ที่  คุณสุดารัตน์   ใจเย็น โทรศัพท์ 02-578-0353-4  มือถือ 088-022-1148

 
Copyright © 2007. Calibration Laboratory Co.,Ltd. All rights reserved.
Visitor : 1275996