บริษัท แคลิเบรชั่น แลบอราทอรี จำกัด
หนังสือยืนยันกำหนดการเข้าทำงาน
Onsite Service
วันที่ : 21/02/18
เรื่อง : หนังสือยืนยันกำหนดการเข้าทำงาน Onsite Service
แจ้งแก่ : บริษัท แคลิเบรชั่น แลบอราทอรี จำกัด
ข้าพเจ้า :
ตำแหน่ง :
ในนามบริษัท :
ชื่อผู้ติดต่อได้ :
โทรศัพท์ : 
แฟกซ์ : 
อันดับ 1  
ชื่อเครื่องมือที่ให้ทำการสอบเทียบ :
วันเข้าทำงาน :
เวลาที่ให้เข้าทำงานได้ :
เริ่มเวลา สิ้นสุดเวลา
สถานที่ ON SITE :
ผู้ที่ต้องติดต่อเมื่อเข้าทำงาน :
โทรศัพท์ :

อันดับ 2  
ชื่อเครื่องมือที่ให้ทำการสอบเทียบ :
วันเข้าทำงาน :
เวลาที่ให้เข้าทำงานได้ :
เริ่มเวลา สิ้นสุดเวลา
สถานที่ ON SITE :
ผู้ที่ต้องติดต่อเมื่อเข้าทำงาน :
โทรศัพท์ :

อันดับ 3  
ชื่อเครื่องมือที่ให้ทำการสอบเทียบ :
วันเข้าทำงาน :
เวลาที่ให้เข้าทำงานได้ :
เริ่มเวลา สิ้นสุดเวลา
สถานที่ ON SITE :
ผู้ที่ต้องติดต่อเมื่อเข้าทำงาน :
โทรศัพท์ :

อันดับ 4  
ชื่อเครื่องมือที่ให้ทำการสอบเทียบ :
วันเข้าทำงาน :
เวลาที่ให้เข้าทำงานได้ :
เริ่มเวลา สิ้นสุดเวลา
สถานที่ ON SITE :
ผู้ที่ต้องติดต่อเมื่อเข้าทำงาน :
โทรศัพท์ :

อันดับ 5  
ชื่อเครื่องมือที่ให้ทำการสอบเทียบ :
วันเข้าทำงาน :
เวลาที่ให้เข้าทำงานได้ :
เริ่มเวลา สิ้นสุดเวลา
สถานที่ ON SITE :
ผู้ที่ต้องติดต่อเมื่อเข้าทำงาน :
โทรศัพท์ :

 

เอกสารแนบท้าย หนังสือยืนยันกำหนดการเข้าทำงาน On Site Service

 1. ขอบเขตในการทำงาน On Site
  บริษัท แคลิเบรชั่น แลบอราทอรี จำกัด จะนำเครื่องมือจากห้องปฏิบัติการของบริษัทฯ ไปทำงานในสถานที่ของ
  ลูกค้า โดยทางลูกค้าจัดเตรียมสถานที่และเตรียมเครื่องมือที่จะให้ทำการสอบเทียบโดยลูกค้าต้องเป็นผู้ถอด ประกอบ
  เครื่องมือนั้นๆ ทั้งก่อนและหลังการสอบเทียบ ยกเว้นมีการตกลงเป็นกรณีพิเศษ
 2. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน On Site ของเจ้าหน้าที่สอบเทียบ

  2.1 เจ้าหน้าที่สอบเทียบแนะนำตัวและทบทวนรายการเครื่องมือที่จะสอบเทียบกับลูกค้า
  2.2 ตรวจสอบตำแหน่งของเครื่องมือแต่ละรายการ
  2.3 ทบทวนวิธีการปฏิบัติงานร่วมกัน ดังนี้

  2.3.1 กรณีการสอบเทียบต้องมีการถอดประกอบ ลูกค้าจะเป็นผู้ดำเนินการ ยกเว้นมีการตกลงเป็นกรณีพิเศษ
  กรณีการสอบเทียบไม่ต้องมีการดำเนินการถอดประกอบให้ดำเนินการตามข้อ 2.3.2 ได้เลย
  2.3.2 ยืนยันการสอบเทียบ
  2.3.3 ตกลงร่วมกับลูกค้าเรื่องเกณฑ์การยอมรับของเครื่องมือลูกค้า เพื่อทบทวนเครื่องมือ Std. อีกครั้ง
  และชี้แจงลูกค้าในกรณีสอบเทียบแล้วค่าที่ได้ไม่อยู่ในเกณฑ์การยอมรับ
  2.3.4 ตกลงร่วมกับลูกค้าในการตรวจรับงานหลังสอบเทียบ

  2.4 ดำเนินการปฏิบัติงานตามที่ตกลงกับลูกค้า
  2.5 ส่งมอบงานสอบเทียบแก่ผู้รับผิดชอบของบริษัทลูกค้าโดย

  2.5.1 ลูกค้าต้องตรวจสอบความถูกต้อง เรียบร้อยของเครื่องมือ
  2.5.2 ลูกค้าต้องทดลองใช้เครื่องมือเพื่อให้มั่นใจว่าสามารถใช้งานได้ตามปกติ
  2.5.3 ลูกค้าต้องตรวจสอบรายละเอียดในการออก Certificate จาก W/O
  2.5.4 ลูกค้าลงชื่อรับงานหลังจากดำเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วเพื่อยืนยันความถูกต้องของงาน

หมายเหตุ :

 1. กรณีที่การสอบเทียบต้องมีการถอดประกอบเครื่องมือทางบริษัทแคลิเบรชั่น แลบอราทอรี จำกัด จะไม่รับผิดชอบ
  ต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการถอด ประกอบ เครื่องมือ ในกรณีที่ลูกค้าให้ทางบริษัท แคลิเบรชั่น ฯ เป็นผู้ถอด
  ประกอบเครื่องมือ
 2. กรณีเจ้าหน้าที่สอบเทียบไปถึงหน้างานแต่ลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อตกลงหรือยกเลิกงานสอบเทียบ
  โดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้าก่อนถึงวันดำเนินการ On Site อย่างน้อย 1 วันทำการ ทางบริษัทแคลิเบรชั่น ฯ จะคิดค่า
  บริการ On Site ตามราคาที่เสนอหรืออย่างน้อย 1 วัน
 3. เรื่องสภาวะแวดล้อม
  3.1 การสอบเทียบอุปกรณ์ทางด้านไฟฟ้า สภาวะแวดล้อมจะต้องอยู่ที่ 18-28?C
  3.2 การสอบเทียบอุปกรณ์ทางด้าน Balance สภาวะแวดล้อมจะต้องอยู่ที่ 10-35?C
  3.3 การสอบเทียบอุปกรณ์ทางด้าน Force สภาวะแวดล้อมจะต้องอยู่ที่ 10-45?C
  3.4 การสอบเทียบอุปกรณ์ทางด้าน Dimension สภาวะแวดล้อมจะต้องอยู่ที่ 18-25?C
  3.5 การสอบเทียบอุปกรณ์ทางด้าน Temperature สภาวะแวดล้อมจะต้องอยู่ที่ 10-48?C

 

Copyright © 2007. Calibration Laboratory Co.,Ltd. All rights reserved.
Visitor : 1275996