ใบสมัครงาน
Application Form
รูปถ่าย
ขนาดไม่เกิน 10 KB
 
  ตำแหน่งงานที่สมัคร 1.   เงินเดือนที่ต้องการ บาท
  Position Required   Salary Required Baht
    2.        
           
ประวัติส่วนตัว (Personal Details)
  ชื่อ นาย นาง นางสาว   นามสกุล
  Name Mr. Mrs. Ms.   Surname
  เพศ ชาย (Male) วัน/เดือน/ปีเกิด   อายุ   ปี   น้ำหนัก   กก.   ส่วนสูง   ซม.
  sex หญิง (Female) Date of Birth Age Years   Weight Kgs   Height cms.
  เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน วันที่บัตรหมดอายุ
  ID No. Expire Date
  สัญชาติ   ศาสนา      
  Nationality Religion สถานภาพทางทหาร
  สถานภาพสมรส โสด (Single) จำนวนบุตร   คน บุตรที่กำลังศึกษา   คน
  Marital Status สมรส (Married) No. of Children Persons No. of Studying Children Persons
    หย่า (Divorced)            
    หม้าย (Widowed)            
ที่อยู่ปัจจุบัน (Present Address)
  บ้านเลขที่ หมู่ที่ อาคาร ซอย
  หมู่บ้าน ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
  จังหวัด รหัสไปรษณีย์ email
  โทรศัพท์ที่บ้าน   โทรศัพท์มือถือ  
  Home Phone Mobile Phone
(เบอร์โทรศัพท์สามารถระบุได้มากกว่า 1 เบอร์ เช่น 02-1111111 หรือ 02-2222222)
ประวัติการศึกษา (Education Background)
 
การศีกษาสูงสุด คุณวุฒิ
Highiest Education
Degree Awarded
เกรดเฉลี่ย   ปีที่เข้าศีกษา  
GPA. Admission Year
สถาบัน   สาขา   อื่นๆ โปรดระบุ  
Institution Major Others
 
การศีกษาระดับรองลงมา คุณวุฒิ
Education
Degree Awarded
เกรดเฉลี่ย   ปีที่เข้าศีกษา  
GPA. Admission Year
สถาบัน   สาขา   อื่นๆ โปรดระบุ  
Institution Major Others
ประวัติการทำงาน: เรียงจากปัจจุบ้นไปอดีต (Experience: List your full-time employment experiences with the most recent first)
1. เข้าทำงานเมื่อ ลาออกเมื่อ บริษัท
  ประเภทธุรกิจ        ตำแหน่งงาน   
  ลักษณะงาน สาเหตุที่ออก
  เงินเดือนเริ่มต้นในสถานที่ทำงานแห่งสุดท้าย   เงินเดือนสุดท้าย   รายได้อื่นๆ  
  Starting Salary at the recent company     Ending Salary Other Benefits
  โทรศัพท์ที่ทำงาน (Office Telephone Number)
2. เข้าทำงานเมื่อ ลาออกเมื่อ บริษัท
  ประเภทธุรกิจ        ตำแหน่งงาน   
  ลักษณะงาน สาเหตุที่ออก
  เงินเดือนเริ่มต้นในสถานที่ทำงานแห่งสุดท้าย   เงินเดือนสุดท้าย   รายได้อื่นๆ  
  Starting Salary at the recent company     Ending Salary Other Benefits
  โทรศัพท์ที่ทำงาน (Office Telephone Number)
3. เข้าทำงานเมื่อ ลาออกเมื่อ บริษัท
  ประเภทธุรกิจ        ตำแหน่งงาน   
  ลักษณะงาน สาเหตุที่ออก
  เงินเดือนเริ่มต้นในสถานที่ทำงานแห่งสุดท้าย   เงินเดือนสุดท้าย   รายได้อื่นๆ  
  Starting Salary at the recent company     Ending Salary Other Benefits
  โทรศัพท์ที่ทำงาน (Office Telephone Number)
 
ประวัติการฝึกอบรม/สัมมนา/ฝึกงาน (Training Course Activity)
วัน/เดือน/ปี (เริ่ม)
Dates (from)
วัน/เดือน/ปี (จบ)
Dates (to)
หลักสูตร/วิชา
Course
สถาบัน/บริษัท
Institution/Company
ระยะเวลา
Period
ภาษาต่างประเทศ (International Language) ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ (Computer skills)
  ภาษา Language ระดับการพูด Speaking ระดับการเขียน Writing
1.
2.
 
พิมพ์ดีด (Typing)
ไทย (Thai) คำ/นาที WPM
อังกฤษ (English) คำ/นาที WPM
  ภาษาโปรแกรมมิ่งและโปรแกรม Programming language & Application ระดับการใช้งาน Skilled level
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7. Others
การขับรถ (Driving)
ความสามารถในการขับรถ (Ability to drive) รถยนต์ (Car) รถจักรยานยนต์ (MotorCycle)
มีใบขับขี่ (Own Driving License) รถยนต์ (Car) รถจักรยานยนต์ (MotorCycle)
มียานพาหนะเป็นของตัวเอง (Owner Vehicle) รถยนต์ (Car) รถจักรยานยนต์ (MotorCycle)
         
ทราบข่าวการสมัครงานจาก (Where did you hear of our vacancy? Specific name)
  หนังสือพิมพ์ชื่อ (Newspaper)
  Internet (Web)
  สถาบันการศีกษาชื่อ (Education Institution)
   
ตลาดนัดแรงงานที่ (Job Fair)
พนักงานบริษัทชื่อ (Personal Recommendation)
บอร์ดบริษัท หรือสอบถามโดยตรง (Walk in)
อื่นๆ ระบุ (Others)
ลงชื่อผู้สมัคร  
Applicant's signature
วันที่สมัคร  
Date 21/02/18
Copyright © 2007. Calibration Laboratory Co.,Ltd. All rights reserved.
Visitor : 1275988