บริษัท แคลิเบรชั่น แลบอราทอรี จำกัด
ใบขอรับบริการ
Contract Review
วันที่ : 18/02/18 หมายเลขเอกสาร :
  หมายเลขอ้างอิง :
ชื่อบริษัทลูกค้า : 
ชื่อลูกค้าที่่ติดต่อ :       โทร. แฟกซ์.
เรื่อง
หัวข้อ :  พิจารณาตามความต้องการ ติดต่องาน ทบทวนงาน อื่นๆ

ส่วนผู้ติดต่อ
รายละเีอียดการติดต่อ

 

 
จัดทำโดย แผนก วันที่
 

ส่วนผู้ถูกติดต่อ
รายละเีอียดการตอบรับ

 

 
จัดทำโดย แผนก วันที่

 

ผลการยอมรับ
หมายเหตุ
   
ส่วนลูกค้าผู้จัดทำหรือยอมรับ ผู้จัดการแผนก/ฝ่ายผู้จัดทำหรือตอบรับ ผู้ติดต่อผสานแผนกการตลาด การตรวจรับทราบ แผนกการตลาด
       

หมายเหตุ : ในการลงชื่อของลูกค้า ทางการตลาดสามารถแจ้งแก่ทางลูกค้าทางโทรศัพท์ และลงชื่อแทนลูกค้าไ้ด้ โดยระบุคนที่ติดต่อ และวันที่ติดต่อหรือส่งเอกสาร

 
Copyright © 2007. Calibration Laboratory Co.,Ltd. All rights reserved.
Visitor : 1274914