ใบร้องเรียนสำหรับลูกค้า
    เอกสารอ้างอิงหมายเลข :
วันที่ : การตลาด ลูกค้า
หมายเลข : / / / /
ชื่อลูกค้า :
ผู้ติดต่อ : Tel. Fax.
รายละเอียด
ชื่อเรื่อง : วันที่รับเรื่อง : / /
ชื่อเครื่องมือ : วันที่เกิดขึ้น : / /
ยี่ห้อ : วันที่ส่งของ : / /
รุ่น : จำนวนของที่ส่ง : ชิ้น
หมายเลขเครื่อง : INVOICE No.
    P/O No.
นำกลับมาดำเนินการใหม่ :
ดำเนินการใหม่ ไม่มีการดำเนินการใหม่
(ถ้ามี) จำนวน ชิ้น
ผู้รับผิดชอบ :
ชดใช้ค่าเสียหาย : ชดใช้ ไม่ชดใช้ จำนวนที่รับผิดชอบ ชิ้น
ประวัติการร้องเรียน :
มี ไม่มี
(ถ้ามี) ครั้งที่
วันที่ส่งของ (แล้วเสร็จ) / /
รายละเอียด
For QA.  
อนุมัติโดย รับเรื่องโดย Issue No.
  QAM / /   QA / /   (Ref F4-012-01)
รายละเอียด
จำนวนการตอบกลับ
ครั้งที่ วันที่แจ้งเรื่อง หมายเหตุ การตรวจรับทราบของลูกค้า
MKM
CUSTOMER
QA
 
Copyright © 2007. Calibration Laboratory Co.,Ltd. All rights reserved.
Visitor : 1274914